ЧЕСТИТО НОВО РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО!

На 3 декември 2020 г. с решение на Министерския съвет бе прието първото официално припознато от българската държава Ръководство за извършване на последваща оценка на въздействието. Това се случва след малко повече от 4 години от стартирането на регулаторната реформа в България станала факт с промените в Закона за нормативните актове от 2016 г., които са най-радикалните от неговото приемане през 70-те години на миналия век до днес, свързани с въвеждането на оценката на въздействието и обществените консултации в структуриран вид, интегрирани като императивни механизми в националния нормотворчески процес.

Ръководството предлага съвременна методологическа рамка за извършване на последваща оценка на въздействието, едновременно съобразена с националната нормативна уредба, съдържаща се в Закона за нормативните актове, Наредбата за обхвата  и методологията за извършване на оценка на въздействието и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и с най-добрите практики на Европейския съюз в тази област.

Документът е важна крачка напред в регулаторната реформа у нас и отговаря на нуждите на българската администрация от методологическа подкрепа и указания за извършването на качествени последващи оценки на въздействието, които чрез основани на доказателства заключения относно степента, в която даден нормативен акт е постигнал целите си, бил е ефективен, ефикасен, устойчив и полезен показват реалния напредък на въведените политики и мерки, в сравнение с първоначалните очаквания.

Ръководството предлага общи насоки и правила, както и конкретни методи за извършване на последваща оценка на въздействието, които по своята същност са еднакви за всички публични решения, независимо дали са с нормативен или ненормативен характер. В този смисъл, то е полезно и приложимо в пълен обем и за изследване на ефектите на публични политики, стратегии, концепции и нормативни актове, на национално ниво без значение от техния автор, както и при осъществяването на местното самоуправление и издаваните нормативни актове от общинските съвети и от експерти, извършващи оценка на въздействието на друго основание.

Вижте новото Ръководство за извършване на последваща оценка на въздействието от 2020 г.