ЗАКЛЮЧИТЕЛНА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ПО НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА“

На 13 декември 2019 г. в София се проведе заключителна национална среща за представяне на Пакета от предложения за насърчаване на гражданското включване и Практическия механизъм за активно гражданско участие в политиките относно основните права, разработени по Проект „УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ПО НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА“ по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Процедура BG05SFOP001-2.009, изпълняван от Центъра за оценка на въздействието на законодателството и Комисията за защита от дискриминация. На националната среща беше подписан и Меморандум за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация и Центъра за оценка на въздействието на законодателството, с който страните по него се съгласиха да обединят усилията си в налагането в България на партньорския подход и принципите на приобщаващото вземане на решения в процесите на формулиране, изпълнение, наблюдение и отчитане на политики и мерки по регулиране в областта на недискриминацията, равенството и защитата на основните права.