РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ОБСЪЖДАНЕ „ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ПОЛИТИКИТЕ ПО НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА“

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ОБСЪДЖАНЕ

Националното обсъждане се проведе в периода 15 октомври 2019 г. – 15 ноември 2019 г.

 

ЦЕЛИ НА НАЦИОНАЛНОТО ОБСЪЖДАНЕ

Чрез националното обсъждане се преследваше постигането на следните основни цели:

1. да изиграе ролята на широка обществена кампания за повишаване на осведомеността сред гражданите за ползите от активното тяхно включване във вземането на решения;

2. насърчаване на гражданското участие в процес на вземане на решенията чрез активно търсене на мнението на гражданите;

3. създаване на порт за получаване на обратна връзка и постигане на одобрение и съгласие за приемане от страна на основната целева група по проекта в лицето на гражданите за Пакета от предложения и Механизма за повишаване на гражданското участие в процесите на вземане на решения, разработени по проекта;

4. постигане на общо одобрение от страна на гражданите и техните организации относно необходимостта от въвеждането на нови правила, практики и механизми, насърчаващи активното гражданско участие.

 

ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНОТО ОБСЪЖДАНЕ

Основните документи за националното обсъждане бяха следните:

Консултативен документ

Пакет от предложения за насърчаване на гражданското включване

Практически механизъм за активно гражданско участие в политиките относно основните права

Въпросник.

Получените отговори от общественото обсъждане са обработени при спазване на изискванията за защита на личните данни.

Тези, които според своите автори следва да останат „анонимни“ бяха третирани като такива, а отговорите, за които техните автори бяха посочили, че не искат да бъдат публикувани, не са публикувани.

 

Резултатите от националното обсъждане са представени в Доклад – анализ на получените приноси.

 

Проект  „Участие на заинтересованите страни в националните политики по недискриминация, равенство и защита на основните права“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

https://www.eufunds.bg/
3
4