СТАРТИРА РЕГИСТЪРНАТА РЕФОРМА ПРИ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

На 01.01.2018 г. влязоха в сила измененията и допълненията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с които се постави началото на реформата в регистрацията на българските юридически лица с нестопанска цел. В своята основна част тя се изразява в преминаването на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към специално създадения с изменения в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията.

Реализирана с активното участие на Центъра за оценка на въздействието на законодателството, реформата бе планирана да се осъществи плавно и постепенно без създаването на пречки, тежести и сътресения за българските юридически лица с нестопанска цел. Първо, тя обхваща всички новосъздадени юридически лица с нестопанска цел, които ще бъдат учредени след 01.01.2018 г., които ще следва да се впишат директно в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията. Второ, за заварените юридически лица с нестопанска цел, т.е. тези възникнали преди 01.01.2018 г. е предвиден срок от 3 години от влизането в сила на закона, т.е. до 31.12.2020 г., в който те следва да се пререгистрират в Агенцията по вписванията. Ако междувременно, преди да изтече 3-годишният срок на тях им се наложи да вписват промени в някои от обстоятелствата, които подлежат на вписване, заедно с изменението те ще трябва и да се пререгистрират в Агенцията по вписванията.

Принципното положение, залегнало в измененията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) е, че всички заварени юридически лица с нестопанска цел продължават да осъществяват дейността си по стария ред до изтичане на срока за пререгистрация, който е до 31.12.2020 г.

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА НЕ СА ДЛЪЖНИ ДА СЕ ПРЕРЕГИСТРИРАТ В АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА ДО 30.06.2018 г. каквато информация беше разпространена в края на 2017 г. Тяхното задължение за представяне на годишни финансови отчети и доклади за дейността до тази дата е неправилно обвързано с изискването за пререгистрация, което се дължи на тълкуване на едни разпоредби от закона, което влиза в противоречие с други (в частност на § 25, ал. 1 и § 26, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЮЛНЦ), който предвижда срок за пререгистрация до 31.12.2020 г.

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА НЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ОБЯВЯВАТ СВОИТЕ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ В АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА след като се пререгистрират в нея, каквато информация също се появи в края на миналата година. В общите разпоредби на ЗЮЛНЦ съществува норма (чл. 18, ал. 2, т. 4), според която на обявяване в Регистъра при Агенцията по вписванията подлежат финансовите отчети на юридическото лице с нестопанска цел, която може да доведе да заблудата, че се отнася до всички юридически лица с нестопанска цел. Законът за счетоводството (чл. 38, ал. 1 в сила от 01.01.2018 г.), обаче поставя такова задължение единствено по отношения на юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза.