ПРАВИТЕЛСТВОТО РЕШИ ДА ВЪВЕДЕ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА И ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО В ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС НА БЪЛГАРИЯ

На 26 август 2015 г. бе прието решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, въвеждащ предварителната и последващата оценка на въздействието в законодателния процес. Припомняме, че то беше изготвено с активното участие на експертите от Центъра за оценка на въздействието на законодателството.

Предложените със законопроекта промени имат за цел въвеждането на института за оценка за въздействието като инструмент за усъвършенстване на изготвянето, съгласуването и приемането на нормативни актове. Предвидени са два вида оценка на въздействието – предварителна (която от своя страна бива частична и цялостна) и последваща.

Със законопроекта са предложени и разпоредби, свързани с обществените консултации. Предложено е срокът за обществени консултации от 14 дни да бъде увеличен на 30 дни, като е оставена възможност при изрична обосновка в мотивите срокът да бъде по-кратък, но не по- малко от 14 дни. Предлага се също провеждането на обществени консултации на проекти изготвени от изпълнителната власт или от орган на местно самоуправление да се извършват и на Портала за обществени консултации, поддържан от администрацията на Министерския съвет.  Въведено е задължение за извършването на предварителен преглед на съответствието на проектите на нормативните актове с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека.