МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПУБЛИКУВА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ЗА 2017

На 20 юли 2018 г. на Портала за публични консултации бе публикуван Годишният доклад за извършването на оценка на въздействието за 2017 г., изготвен на основание чл. 77б, ал. 1, т. 13 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

В него са отразени състоянието и развитието на процесите, свързани с извършване на оценка на въздействието в изпълнителната власт и провеждането на обществените консултации по Закона за нормативните актове, както и перспективите и приоритетите за следващите периоди. Според находките от доклада през годината въвеждането на оценка на въздействието в работата на администрацията бележи напредък. Налице е необходимата нормативна база. Повишава се компетентността и нормотворческата култура на експертите от всички нива на администрацията, доколкото част от преките им задължения е и участието им при извършване на оценки на въздействието. Отчетено е подобрение и в информираността на гражданите и бизнеса относно възможностите им за реално участие при вземането на решения с обществена значимост.