ДЪРЖАВА ЛИ Е БЪЛГАРИЯ?

Тони Димов

Днес малко след 11.00 ч. 14 народни представителя от ГЕРБ внесоха Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс.

Този път няма да философствам и разяснявам, че правовата държава е призната за държава територия, в границите на която действа принципът на законността, чието спазване, прилагане и отстояване започва от хората, които приемат законите, т.е. народните представители. От тяхното отношение към този принцип се определя отношението на всички останали граждани, техните организации и на обществото като цяло към държавата, правото, институциите и към самите депутати.

Ще задам само няколко въпроса, на които всеки който иска може да си отговори.

Въпрос: Провеждана ли е обществена консултация от минимум 30 дни във връзка с така внесения проект?

Законът за нормативните актове, в сила от 04.11.2016 г. разпорежда:

1. При изработването на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица. (Чл. 18а.);

2. В процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица. (чл. 26, ал. 2);

3. Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието за обществена консултация. (чл. 26, ал. 3).

Отговор: Липсват данни за това.

Въпрос: Могат ли да се очакват значителни последици от законопроект, чрез който се променя радикално избирателната система на държавата, който засяга всички български граждани с избирателни права, с който се въвежда ново райониране на територията на страната, което изисква значителни разходи.

Отговор: Това е учебникарски пример за законопроект, който би имал значителни последици за държавата, гражданите и цялото общество

Въпрос: Изготвена ли е цялостна предварителна оценка на въздействието относно внесения законопроект. Законът за нормативните актове, в сила от 04.11.2016 г. разпорежда:

1. При изработването на проект на нормативен акт се извършва предварителна оценка на въздействието. (Чл. 18а.);

2. Съставителят на проект на нормативен акт извършва оценка на въздействието на нормативния акт, когато това е предвидено в този закон. (Чл. 19);

3. Цялостна предварителна оценка на въздействието се извършва при 2. изработване на проекти на нормативни актове, за които частичната оценка е показала, че може да се очакват значителни последици. (Чл. 20, ал. 3, т. 2).

Отговор: Липсва такава. Представената една страничка текст с широк шрифт НЕ Е цялостна предварителна оценка на въздействието, а е по-скоро частична оценка.

Въпрос: Какво би представлявал, ако бъде приет един такъв законопроект?

Отговор: Неправо. Това е неправо в буквалния смисъл. Закон, създаден при неспазване на правно уредената процедура за неговото изработване е нормативен акт който страда от непоправим порок и като такъв не произвежда действие. Той е лишен от всякаква валидност и легитимност.

Въпрос: Каква държава е тази, чиито законодателен орган допуска приемането на неправо?

Отговор: Неправова със сигурност,

Въпрос: Държава ли е изобщо България днес?

Отговор: Не ….. знам.