Какво е по-добро регулиране?

По-доброто регулиране е програма на Европейската комисия, приета през м. май 2015 г., която включва цялостен пакет от реформи, обхващащ целия цикъл на изготвяне на политики с основен приоритет да направи процеса на вземане на решения в ЕС по-открит и по-прозрачен, да подобри качеството на новите закони посредством по-добри оценки на въздействието на законодателните предложения и измененията и да насърчи постоянния и последователен преглед на действащото законодателство на ЕС, така че политиките на ЕС да постигат целите си по най-ефективния и ефикасен начин.

 

По-голяма прозрачност на вземането на решения

Друг важен приоритет на програмата за по-добро регулиране е по-голямата прозрачност и провеждането на повече консултации. Във връзка с него Комисията е решена да направи максимално открит процеса на разработване на политиките си за по-голям обществен контрол и участие он-лайн, чрез което инициативите ще могат да бъдат проследявани, както и посредством нови обществени консултации, когато се извършва оценка на съществуващи политики или се обмислят възможности за нови предложения. Създават се и нови възможности за предоставяне на коментари от заинтересованите страни през целия цикъл на политиката, от встъпителната пътна карта до окончателното предложение на Комисията. Този прозрачен подход ще се прилага и за вторичното законодателство под формата на делегирани актове и актове за изпълнение.

 

Подобряване на оценките на въздействието и повишаване на контрола на качеството

Ключов приоритет на програмата за по-добро регулиране е укрепване на подхода на Комисията към оценките на въздействието и последващото оценяване с цел подобряване на набора от обективни данни, който служи за доказателствена основа на всички законодателни предложения.

Основното предложение на Комисията е оценки на въздействието да се извършват по време на целия законодателен процес, а не само когато Комисията подготвя своето предложение. Идеята е Европейският парламент и Съветът също да извършват оценки на въздействието на съществените изменения, предложени от тях в хода на законодателния процес.

 

Да извършваме задълбочена оценка на въздействието

По думите на първия заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс:

„Трябва да извършваме задълбочена оценка на въздействието на законодателните предложения, включително на съществените изменения, внесени по време на законодателния процес, така че политическите решения да вземат предвид различните фактори и да се основават на обективни данни. И въпреки че за политиците е характерно да се съсредоточават върху нови инициативи, трябва да посветим поне също толкова внимание на прегледа на действащото законодателство и на определянето на областите, в които може да бъде постигнато подобрение или опростяване. Трябва да бъдем откровени по отношение на това кое работи и кое — не.”