Какво представлява оценката на въздействието?

Най-кратката дефиниция за ОВЗ е, че тя представлява вариантен анализ на различни предложения за регулиране от гледна точка на разходите, ползите и рисковете, свързвани с всяко от тях .

Основната цел на всяка ОВЗ е ясно да посочи как едно предложение за промяна в регулирането ще допринесе за постигане на ползите, които му се приписват и които оправдават свързаните с него разходи.

ОВЗ е призвана да опише процеса, чрез който промените в поведението на правните субекти или факта на спазването от тяхна страна на новите правила се очаква да доведе до постигане на целите на предложението, предвиждащо тези нови правила.

ОВЗ включва мултидисциплинарния подход на изследване, доколкото анализира правни, социални, екологични, икономически и политически въпроси чрез методите на науки като правото, икономиката, социологоията, политологията и други.