ПРОЕКТ „УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ПО НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА“

1

2

 

 

 

 

 

 

 

През 2016 г. в България беше въведено изцяло ново законодателство в областта на равенството между половете, беше променена законовата уредба, третираща защитата от дискриминация, беше проведена и регулаторна реформа, свързана с въвеждането на задължителната оценка на въздействието и задължителните обществени консултации в структуриран вид относно проектите на нормативни актове и прегледа за съотв етствие на проектозаконодателството, инициирано от МС с ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ. Налице е празнота, свързана с неяснотата доколко българските граждани и общество имат възможността да участват и влияят в тези нови процеси на вземане на решения.

От началото на 2019 г. Центърът за оценка на въздействието на законодателството в партньорство с Комисията за защита от дискриминация стартират изпълнението на Проект „Участие на заинтересованите страни в националните политики по недискриминация, равенство и защита на основните права“. Целта на проекта е да предложи модел на генератор на доверие при разработването на мерките и политиките именно в тези най-деликатни сфери, който да разчупи и обърне посоката на досегашните практики чрез предлагането на механизъм за проактивно търсене на гражданското участие от самите политико-правещи администрации. По този начин се постигат ефектите на по-доброто регулиране, свързани с чувството за съпричастност на адресатите към политиките и регулирането и тяхното по-високо ниво на спазване и прилагане. От друга страна, вземането на решения и управлението стават максимално прозрачни и открити за гражданите. На трето място, публичните институции и администрацията постигат своеобразно разпределяне или дори прехвърляне на отговорността за ефективността на собствените си политики и мерки по регулиране към техните адресати.

Проектът е с продължителност 12 месеца. Стойността му е 89 953,20 лв., от които 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране. Проектът е финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.009-0162-C01, по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Резултати от изпълнението на проекта:

Дейност 1. Емпирично правно-социологическо изследване;

Дейност 2. Последваща оценка на въздействието;

Дейност 3. Селекция на добри практики и модели;

Дейност 4. Пакет от предложения и Практически механизъм за активно гражданско участие в политиките относно основните права;

Дейност 5. Работна среща – дискусия с представителите на администрацията.

Проект  „Участие на заинтересованите страни в националните политики по недискриминация, равенство и защита на основните права“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

https://www.eufunds.bg/
3
4