„ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РЕГУЛИРАНЕТО”

В средата на месец май 2017 година на книжния пазар се появи книгата „Оценка на въздействието на регулирането”. Тя представлява първото обхватно изследване, посветено на механизма на оценката на въздействието след въвеждането му като задължителен в България с измененията в Закона за нормативните актове от 2016 година. В нея оценката на въздействието е представена като регулаторната иновация, която създава възможността законодателният процес да стане по-обективен, по-безпристрастен, по-прозрачен за обществото и да започне да произвежда по-добро регулиране, защото представлява уникален порт на данни, информация и експертиза, към който той може директно да се включи.

Основни адресати на изследването са всички настоящи и бъдещи нормотворци, служителите от държавната администрация и разбира се студентите и учените в областта на правото, социологията на правото и политическите науки. Неговата основна цел е да подпомогне изграждането на нов начин на мислене, на новата култура на ясно, открито и прозрачно, основано на факти законотворчество. От тази гледна точка изследването би било интересно и полезно и на представителите на бизнеса, неправителствените организации и гражданите, които търсят нови форми за изразяване на своето мнение в процеса на вземането на решения по регулиране.

Книгата има и една много специална група ползватели и това са младите хора. Тези, които живеейки в интернет и пътувайки по света се чудят защо едно или друго лесно и умно решение не е въведено в България и защо правилата у нас не се спазват. Тези, които често са упреквани за своята взискателност, която всъщност е желание за нормален живот у нас, такъв какъвто съществува във всяка друга страна-членка на Европейския съюз. Целта е те да знаят, че в сферата на регулирането следва да важи точно обратния на Мечо Пух принцип, който звучи така: „Колкото по-малко, толкова повече”, че SMART не само модел автомобил и не означава единствено елегантен и умен, а е особен вид целеполагане при вземането на решения (съкратено от Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), RACER не означава само състезател, а е система за определяне на индикатори за наблюдение на публичните политиките (акроним от Relevant, Accepted, Credible, Easy to monitor, Robust), а PESTLE не е вид шоколад, а области на въздействия, които се изследват чрез съвременната оценка на въздействие (съкратено от Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental).