СТАРТИРА ПРОГРАМАТА ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА 2018

Софийският университет  „Св. Климент Охридски“ и Институтът по публична администрация обявиха нов прием на документи за МОДУЛНАТА ПРОГРАМА ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО.

Оценката на въздействието има огромно значение за успешното разработване на политики и за нормотворческия процес. Много държави-членки на ЕС прилагат предварителна оценка на ефектите от различни инициативи на държавата, за да създадат необходимите предпоставки за информиран избор на решение. Това подобрява процеса на публично управление и повишава ефективността на публичните власти. В България процесът на оценка на въздействието намери своята задължителна форма с влизането в сила на изменения на Закона за нормативните актове от 2016 г.

Модулната програма има за цел да развие капацитета на държавните служители и професионалисти от частния и неправителствения сектор, които работят в областта на разработването на политики и нормативни актове. Чрез нея те ще получат знания и умения за качествен и количествен анализ на резултатите и ефектите от дейностите и инициативите на държавните институции.

Програмата е с подчертана практическа насоченост и е разработена в съответствие с потребностите от обучение на целевата група в областта на оценката на въздействието на политиките и на законодателството. Лекторите в модулната програма са доказани експерти и университетски преподаватели с теоретичен и практически опит в оценката на въздействието.

Програма за следдипломна квалификация по оценка на въздействието предлага разширено професионално обучение в теоретичните и практическите аспекти на оценката и анализа на политики в контекста на промените в българското законодателство, свързани с налагането на ОВ като инструмент за по-добро публично управление.

Разработването на политики надхвърля нормотворчеството и комбинира множество сложни процеси като икономически анализи, оценка на рисковете, бъдещите и последващи въздействия, спазването на правата на човека и др. Съвременните проблеми на политиката налагат интердисциплинарен подход, който представя различни академични концепции, теории и методи за изследване от дисциплини като политически науки, право, икономика и публична администрация.

Програмата съчетава опита на Института по публична администрация и Софийския университет чрез Юридическия факултет и катедра Публична администрация както и на експерти в областта на правните, икономически и обществени науки.

Програмата комбинира научното знание с аналитичните умения на практиците от държавната администрация, за да Ви представи продукт, която съчетава и балансира теорията и практиката в добре свързана система от знания и умения.

Продължителност: 4 месеца, петък и събота, като всеки курс е с обща продължителност от 30 учебни часа

Форма на обучение:  смесена форма на обучение – присъствено и електронно – групови и индивидуални задачи

Място на обучение: сградите на Софийския университет

Центърът за оценка на въздействието на законодателството е представен от своя председател Тони Димов, който е лектор по темата предварителна и последваща оценка на въздействието на регулирането.

Приемът на документи за кандидатстване в модулната програма се осъществява от Софийския университет. Документите за прием на кандидатите се подават в сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, ст. 47, от 10 ч. до 17.30 ч. в периода от 23.01.2018 г. до 28.02.2018 г.

Пълният текст на програмата с описание на отделните курсове може да откриете тук.