ЗНА, С КОЙТО СЕ ВЪВЕЖДА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО БЕШЕ ОБНАРОДВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В Държавен вестник брой 34 от 03.05.2016 г. беше обнародван Законът за нормативните актове, с който се въвежда задължителната оценка на въздействието на законодателството в България. Измененията на закона влизат в сила в 6-месечен срок от обнародването, т.е. на 04.11.2016 г.

Три са ключовите промени в ЗНА: въвеждането на задължителната оценка на въздействието, консолидирането на обществените консултации като неизменна част от вземането на решения и въвеждането на предварителния преглед за съответствие на проектите на нормативни актове с Европейската конвенция за правата на човека и практиката на съда в Страсбург.  И трите нововъведения са революционни и имат потенциала коренно да променят законодателството в България.

Оценката на въздействието означава прозрачност, легитимност и отговорност на вземащите решенията и едновременно с това откритост, експертност и защитеност на публичния интерес при вземането на тези решения.

Обществените консултации се считат за особено ценен източник на информация, доказателства и експертиза в ЕС и са особено обгрижвани и насърчавани от Европейската комисия.

Въвеждането на предварителния преглед за съответствие на проектите на нормативните актове с ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ е препоръка отправяна към България неколкократно от началото на нашия век. Институтът на предварителният преглед за съответствие се счита за един от най-ефективните превантивни механизми за спазването на основните човешки права.

Целият текст на закона, с подчертани измененията в него, може да бъде намерен тук.