РЕСУРСИ

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ 2019 г. (*.pdf формат)

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ – ИЗВЛЕЧЕНИЕ (*.pdf формат)

НАРЕДБА ЗА ОБХВАТА И МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (*.pdf формат)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ИЗВЛЕЧЕНИЕ (*.pdf формат)

ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ (*.pdf формат)

АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКАТА НОРМАТИВНА И СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА В ОБЛАСТТА НА РЕГУЛАТОРНАТА РЕФОРМА (*.pdf формат)

НАСОКИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ (*.pdf формат)

НАСОКИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО (*.pdf формат)

РЕГУЛАТОРНАТА РЕФОРМА ИЗИСКВА ФОКУС ОТБЛИЗО И ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА БЪРЗИ ОБОРОТИ (*.pdf формат)

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ (*.pdf формат)

Публикуваните аналитични разработки са изготвени от Центъра за оценка на въздействието на законодателството. Използването им е позволено при условие, че бъде посочен техният автор.