ЗА НАС

ЦЕЛИ И МИСИЯ

Центърът за оценка на въздействието на законодателството е българска независима неправителствена организация от експертен тип, учредена през 2011 година, която осъществява дейността си в обществена полза.

Мисията на Центъра е да насърчава въвеждането на правилата на доброто управление, по-доброто законодателство и интелигентното правно регулиране в България и да популяризира принципа „Колкото по-малко, толкова повече” в сферата на законодателството.

Основните цели на Центъра са свързани с насърчаване въвеждането на добрите европейски практики и стандарти за оценка на въздействието на законодателството като задължителен механизъм при разработването, обсъждането, приемането, спазването и прилагането на нормативните актове в България.

Организацията има тристепенна органна структура с колективен върховен орган – Настоятелство, едноличен управителен орган – Председател и експертен орган – Консултативен съвет.

Консултативният съвет е постоянно действащ експертен орган на Центъра, който включва признати български и международни експерти в сферата на правото, икономиката и социологията, специалисти със знания и опит в областта на анализирането и изследването на законодателството, които подпомагат дейността му със своите експертиза и опит, популяризират неговите мисия и цели, работят за неговото добро име в обществото и за изграждането на контакти на Центъра с донори, спонсори, държавна администрация, бизнес среди и други организации в страната и чужбина.

 

УПРАВЛЕНИЕ

Настоятелство

Тони Димов – председател, юрист, адвокат, експерт в сферата на оценката на въздействието на законодателството в международноправен аспект и в България, специалист по нестопанско право

Костадин Стоилов, икономист, експерт в областта на бизнес консултирането и реализацията на бизнес проекти в България, Сърбия, Македония, Чехия и Франция.

Богомил Николов, икономист – изпълнителен директор на Българска национална асоциация “Активни потребители”, специалист в сферата на защитата на потребителите.

Консултативен съвет

Проф. д-р Ганета Минкова – председател, специалист по финансово и данъчно право, преподавател в Геолого-географския факултет и Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”.

Проф. д-р Стефка Наумова, професор по правна социология, специалист по обща теория на правото, социология на правото, екологично право и конституционно право.

Проф. д.с.н. Светлана Съйкова, професор по социология, специалист в сферата на теорията, методологията и методиката на емпиричните социологически изследвания.