„Един вътре, Един вън“

В държавите, в които РИА е своеобразен синоним на законодателен процес, прилагането на принципа „One-in, One-out” е символ на една изцяло нова култура на регулиране, при която всяко едно властимащо лице следва винаги да си задава въпроса „ако тази нова норма наистина трябва да бъде приета, какво от действащата уредба трябва да отпадне.”

Правилото има за свой корен схващането, че правното регулиране в съвременните демократични общества е достигнало до своя предел и налагането на правила на бизнеса и гражданите в момента представлява една преливаща чаша, в която няма място да бъде добавена дори и една капка.

Затова, когато се стигне до идеята за нова правна уредба, особено когато тя би засегнала бизнеса, още преди да е започнало разработването на предложението трябва да се помисли за това какво от съществуващите правни норми ще отпадне.

Принципът “One-in, One-out” се използва и като основен подход в процеса по „опростяване” на законодателството.

Съвременното разбиране за „Опростяване” на законодателството се свързва с:

– дерегулация – отмяна на стари правни режими;

– консолидация – събиране и обобщаване на няколко правни акта или правни норми в един общ акт по-лесен и евтин за администриране и

– рационализиране – замяна на вертикалното регулиране (когато имаме правила валидни само за определен сектор) с хоризонтално (когато са налице правила, валидни за всички субекти), премахване на припокриването на правни режими и липсата на съгласуваност и приемственост между отделни правни норми или актове.

Във Великобритания (IN)=Вътре е мярка, която налага директни икономически нетни разходи на бизнеса във връзка с факта, че той трябва да спазва определена нова правна рамка, а (OUT=Вън) е мярка, която е пряка нетна полза/приход за бизнеса в резултат на премахване или преработване на действаща правна рамка.

Системата „One-in, One-out” е изцяло възприета и прилагана от правителството на Великобритания от есента на 2010 г. и предвижда, че всяко министерство:
– трябва да направи оценка на нетните разходи, които бизнесът прави за спазването на всякакви нови предложения за регулиране – (IN);

– трябва да намери съответната дерегулативна мярка, която освобождава бизнеса от същите по размер нетни разходи – (OUT).

От началото на 2011 година на всеки 6 месеца британското правителство публикува официален доклад, наречен „Един-вътре, Един-вън: Отчет относно новото законодателство („One-in, One-out: Statement of New Regulation”), който представя всички предложения за регулиране, които са влезли в сила или предстои да влязат в сила по предложение на всяко от министерствата за съответното полугодие.

Основният фокус на отчета е вътрешното законодателство, но по време на последния Световен икономически форум британският Министър-председател обяви началото на кампания, имаща за цел въвеждането на правилото „One-in, One-out” и по отношение на предложенията за нови европейски норми и правила.

Основната цел на въвеждането на правилото „One-in, One-out” е да накара министерствата сериозно да се замислят преди да предложат нова правна уредба и по-скоро да ги насочат към незаконодателни мерки за постигане на техните стратегически цели. Намеренията на правителството на Великобритания са всеки следващ Доклад да показва нулеви или отрицателни нетни разходите за бизнеса, свързани със спазване на националното законодателство, което понастоящем изцяло е постигнато чрез правилото „One-in, One-out”.