Какво е РИА/ОВЗ?

Трите букви РИА нямат самостоятелно значение на български език, а са директна транскрипция на английския акроним RIA, който е широко разпространено съкращение на Regulatory Impact Assessment. На български тези три думи се превеждат по различни начини, като един от най-популярните и подходящо адаптирани преводи е Оценка на въздействието на законодателството (ОВЗ).

ОВЗ представлява сложен процес на анализ на вероятния ефект от планирани или извършени действия на регулативна намеса от публичната власт, свързани с въвеждането на нова правна уредба, политики, стратегии и всякакви други правила за поведение. Нейната цел е да помогне на лицата имащи властовите правомощия да вземат информирани решения и да изберат най-добрия вариант на регулиране, при който се постига максимален баланс между ползите и разходите от предлаганата промяна, рисковете са минимални, а частният бизнес (най-вече малките фирми) и неправителствените организациия са най-малко негативно засегнати от тази промяна.