Какво е РИА/ОВЗ?

Трите букви РИА нямат самостоятелно значение на български език, а са директна транскрипция на английския акроним RIA, който е широко разпространено съкращение на Regulatory Impact Assessment. На български тези три думи се превеждат по различни начини, като един от най-популярните и подходящо адаптирани преводи е Оценка на въздействието на законодателството (ОВЗ).

ОВЗ представлява сложен процес на анализ на вероятния ефект от планирани или извършени действия на регулативна намеса от публичната власт, свързани с въвеждането на нова правна уредба, политики, стратегии и всякакви други правила за поведение. Нейната цел е да помогне на лицата имащи властовите правомощия да вземат информирани решения и да изберат най-добрия вариант на регулиране, при който се постига максимален баланс между ползите и разходите от предлаганата промяна, рисковете са минимални, а частният бизнес (най-вече малките фирми) и неправителствените организациия са най-малко негативно засегнати от тази промяна.

Най-кратката дефиниция за ОВЗ е, че тя представлява оценка на въздействието на вариантите на регулиране от гледна точка на разходите, ползите и рисковете от дадено предложение за промяна.

Основната цел на всяка ОВЗ е ясно да посочи как едно предложение за промяна в регулирането ще допринесе за постигане на ползите, които му се приписват и които оправдават свързаните с него разходи.

ОВЗ е призвана да опише процеса, чрез който промените в поведението на правните субекти или факта на спазването от тяхна страна на новите правила се очаква да доведе до постигане на целите на предложението, предвиждащо тези нови правила.

ОВЗ включва мултидисциплинарния подход на изследване, доколкото анализира правни, социални, екологични, икономически и политически въпроси чрез методите на науки като правото, икономиката, социологоията, политологията и други.