ЧЕСТИТО НОВО РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО!

На 4 ноември 2016 г. беше поставено началото регулаторната реформа в България с влизането в сила на най-мащабните промени в Закона за нормативните актове от неговото приемане през 70-те години на миналия век до днес, свързани с въвеждането на оценката на въздействието и закотвените в нея обществени консултации в структуриран вид, интегрирани като императивни механизми в националния нормотворчески процес.

Точно три години и един месец след това начало България има ново, съвременно и всеобхватно Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието, прието с решение на Министерския съвет на заседанието му от 4 декември 2019 г.

Ръководството актуализира методологическата рамка за извършване на предварителна оценка на въздействието, съобразно измененията в нормативната уредба в Закона за нормативните актове, Наредбата за обхвата  и методологията за извършване на оценка на въздействието и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация от 2016 г. То отразява и последните тенденции в развитието на по-доброто регулиране като концепция и практики, активно прилагани на ниво Европейски съюз, така както те са възприети в действащите насоки на Европейската комисия.

Документът отговаря на нуждите на българската администрация от методологическа подкрепа и указания за извършването на качествени предварителни оценки на въздействието, които създават необходимите предпоставки за вземане на публични решения, включително такива по регулирането с най-добро качество, основани на обективни данни и доказателства, експертно анализирани по прозрачен за всички начин, чрез стриктни и безспорни от научна гледна точка методи.

Ръководството предлага общи насоки и правила за извършване на оценка на въздействието, които по своята същност са еднакви за всички публични решения – стратегии, политики и нормативни актове. В този смисъл, то е полезно и приложимо в пълен обем и за оценките на въздействието по проекти на нормативни актове, предлагани по инициатива на народните представители, при извършване на оценки при изработването на нормативни актове, издавани от министрите и колегиалните органи, извън изпълнителната власт, при осъществяването на местното самоуправление и издаваните нормативни актове от общинските съвети, както и от експерти, извършващи оценка на въздействието на друго основание.

Вижте новото Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието от 2019 г.