ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, ЦЕЛЯЩИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ

От средата на месец август 2017 година Центърът за оценка на въздействието на законодателството и „Евроконсултантс България С.А“ АД, като партньори в обединението „ЕвроРИА“, започнаха изпълнение на обществена поръчка с предмет „Оценка на въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг”, възложена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Основната цел на проекта е изготвянето на цялостна предварителна оценка на въздействието на мерки за усъвършенстване на националната рамка от политики и норми, насочени към подобряване на достъпността на архитектурната среда в България, включително за хората с увреждания и създаване на необходимите условия за пълноценно изпълнение на изискванията на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания в тази сфера. Очакваните резултати от неговото изпълнение са свързани с отстраняването на идентифицираните от държавата и заинтересованите страни проблеми във връзка с осигуряването на достъпността на архитектурната среда в България.

Първият проблем се състои в това, че и понастоящем съществуващите сгради и съоръжения за обществено обслужване, включително елементите на физическата среда в урбанизираната територия в една немалка част са частично или изцяло недостъпни за хората с намалена подвижност и тези с увреждания. Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания изисква от държавите – страни по нея разработване, обнародване и извършване на мониторинг за прилагането на минимални стандарти и указания за достъпност на съоръженията и услугите, отворени за или предназначени за широката публика, както и съобразяване с всички изисквания за достъпност за хора с увреждания от страна на всякакви частни лица, предлагащи съоръжения и услуги, отворени или предназначени за широката публика.

Вторият проблем с осигуряването на достъпността се свързва с установения дефицит на достатъчно надежден механизъм за ефективен мониторинг по отношение на изградената достъпна среда в съществуващите сгради и съоръжения за обществено обслужване, с недостига на информация за осигурената достъпност и с недостатъчното стимулиране на дейностите за привеждане на съществуващите сгради и съоръжения за обществено обслужване в съответствие с нормативните изисквания за достъпност.

На 15 септември 2017 г. стартира едномесечна обществена консултация, чиято основна цел е да се установи дали са налице набелязаните проблеми, както и да бъде получена обратна връзка от всички потенциални заинтересовани страни относно евентуалното наличие на други значими проблеми и предизвикателства в тази област. Повече информация за обществената консултация и възможностите за участие може да бъде намерена на специализираната страница за публични консултации на Центъра за ОВЗ PUBLICONSULTATION.