Центърът за оценка на въздействието на законодателството стартира проект  „Оценка на въздействието на законодателството – ключов механизъм за насърчаване на вземането на решения, основано на доказателства в България”.  Проектът се реализира с финансовата подкрепа на  Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за партньорство и експертна помощ”.  Общата цел на проекта е да насърчи основаното на доказателства вземане на решения по регулиране в България чрез обосноваването на необходимостта от консолидиране на съществуващата система за оценка на въздействието на законодателството. Партньор на проекта е Швейцарският институт за следдипломно обучение на публичната администрация към Университета в Лозана.